รองปลัดฯ แรงงาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม จ.นครสวรรค์

รองปลัดฯ แรงงาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม จ.นครสวรรค์

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย เทคนิคการทำงานเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เพื่อสามารถนำไปขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ได้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครอง

นายประทีป กล่าวว่า ผมชื่นชมแกนนำเครือข่ายประกันสังคมทุกท่าน เพราะการเป็นแกนนำเครือข่ายประกันสังคมจะต้องเป็นผู้มีจิตอาสา และเสียสละเวลามาร่วมทำงานให้กับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลือ ในภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนเข้าใจและรู้สิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม

แกนนำเครือข่ายประกันสังคม เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมระดับพื้นที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน วิธีการสมัคร การขึ้นทะเบียน การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองเกี่ยวกับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมมาตรา 40

“ขอขอบคุณแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชน” นายประทีป กล่าวท้ายสุด