ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายวินัย แสวงศิริผล ประธานสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2567 สำหรับในระเบียบวาระ ที่ 4 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของกิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโอนงบประมาณได้

ข่าว…เนื้อทิพย์ นรวรา
ภาพ…สมัชญา อำไพบูลย์