สตูล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดสตูล

สตูล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดสตูล เพื่อประชุมหารือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกสถานที่ หนุน 10 โครงการฯ พัฒนาชายแดนใต้ ผ่าน ศอ.บต. เสนอยกระดับพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ

วันนี้ 27 ก.พ. 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และคณะ ลงพื้นที่ จ.สตูล โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อประชุมหารือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล โดยก่อนการประชุมรองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะเครือข่ายมวลชนจังหวัดสตูล ที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจ ในการดำเนินงาน กว่า 2,500 คน ประกอบด้วย มวลชนสภาสันติสุขตำบล ในพื้นที่จังหวัดสตูล ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนสตรี สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีผู้แทนประมงที่ร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรีในการผลักดันโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ


จากนั้นในเวลา 10.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กพต. สัญจร โดยมีการพิจารณาโครงการสำคัญ 10 โครงการ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จชต. อาทิ เสนอพิจารณาโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลาม จ.สตูล โดย ศอ.บต. เสนอให้ กพต. พิจารณารับในหลักการฯ สืบเนื่องจากอาคารสำนักงานเดิมมีอายุการใช้งานมามากกว่า 30 ปี และมีสภาพทรุดโทรม โดยการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ฯจะสามารถใช้บริหารกิจการทางศาสนา และให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก โดยขออนุมัติกรอบวงเงินก่อสร้าง 67 ล้านบาท อีกทั้งได้เสนอให้กพต. พิจารณา กรอบแนวทางการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่ จชต. โดยเสนอพิจารณา ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สนับสนุนให้ครูได้รับสิทธิการกู้ยืมเรียน และเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูสอนศาสนา จาก 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท พร้อมเพิ่มค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับการศึกษาในพื้นที่


นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังเสนอ กพต. พิจารณาให้ วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการของ จชต. ให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ประกอบศาสนกิจ ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ตามข้อเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของประชาชน ที่ต้องการให้ทางราชการ กําหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ พร้อมกันนี้ ศอ.บต. ยังเสนอพิจารณาหลักการขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้กับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นพิเศษ โดยเสนอให้ กพต. พิจารณา มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ศอ.บต. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนการจัดเงินสวัสดิการ (เบี้ยเสี่ยงภัย) สำหรับการปฏิบัติงานประจำในพื้นที่พิเศษ จชต. ให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 311 แห่ง


พลเอก ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสตูลที่มาให้กำลังใจพร้อมขอบคุณในความตั้งใจของ กพต. ที่ทำงานเพื่อประชาชนในฐานะ ประธาน กพต. พร้อมกล่าวอีกว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญ ไปกว่าการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านและลูกหลานชาวจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทุกด้าน กล่าวคือ มีการศึกษาที่ดี มีอาชีพ การงานและมีรายได้ มีโอกาสและมีหนทางไปถึงโอกาส รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากรัฐเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามที่ท่านนับถืออย่างสมบูรณ์ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนา,การส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืนทั้งวัว แพะและไก่ และการขยายสภาสันติสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นอันใกล้นี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่รัฐบาลตั้งใจทำให้ ยังมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันคิดและเสนอมายัง กพต. เช่น มหาวิทยาลัยสตูล และการทำเรื่องการท่องเที่ยวสตูล ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกให้ได้ หรือที่เรียกกันว่า “ริเวอร่าสตูล” ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล