จันทบุรี-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ( LifeLong Learning ) พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและอุปกรณ์ประกอบอาชีพจักรเย็บผ้าแก่ผู้จบการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทบุรี-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ( LifeLong Learning ) พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและอุปกรณ์ประกอบอาชีพจักรเย็บผ้าแก่ผู้จบการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันนี้ ( 27 ก.พ.66 ) เวลา 14.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 พร้อมทั้งนายอำเภอ / เกษตรอำเภอขลุง /พัฒนาการอำเภอขลุง / เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ่อ ศูนย์การเรียนรู้ (LifeLong Learning) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี ได้จัดตั้งขึ้น

เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนที่ไม่มีเวลามากพอที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของทางสถาบันฯ ได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกเพศทุกวัยได้พัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองตามที่ตนเองมีเวลา โดยได้มีการจัดการ เรียนรู้ทั้งทางออนไซต์ และทางออนไลน์ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการศูนย์การเรียนรู้ (LifeL ong Learning) เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดยตรง

เวลา 15.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและอุปกรณ์ประกอบอาชีพจักรเย็บผ้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว หมู่ที่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพจักรเย็บผ้า แก่ผู้จบการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานยุค 4 Gig Worker ให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 รุ่น รวมทั้งสิ้น 400 คน

โดยสถาบันฯ ได้จัดฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 และวันที่ 4 – 6 มกราคม 2566 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพากรชีวภาพตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันบุรี โดยมีผู้จบฝึกอบรม จำนวน 25 คน และภายหลักจากจบการฝึกอบรม จะได้รับอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก