เพชรบูรณ์-ชาวบ้านร่วมทำแนวกันไฟ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เพชรบูรณ์-ชาวบ้านร่วมทำแนวกันไฟ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ผู่สื่อข่าวรายงาน ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน หมู่7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เปิดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมี นายศุภกร อินทรประสิทธิ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง – ชนแดน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพัฒธพงศ์ กานดี หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านวังไทรทอง พ.ต.อ.ประมุข ปิ่นปลิ้มจิตต์ ผกก.สภ.วังโป่ง นายอนันต์ กู้นาม รองนายก อบต.ซับเปิบ หน่วยป่าไม้เนินมะค่า ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมกันทำแนวกันไฟตามแนวเขต พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ระยะทาง 2กิโลเมตร


การจัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไฟป่า เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้ถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ถูกไฟป่าต้องสูญเสียไป ดังนั้น ไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญตลอดมา นอกจากนี้ไฟป่ายังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤตปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทัศนวิสัยในการมองเห็น ชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอาณาเขตติดกัน


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ (ขณะนั้น) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงถือได้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสำคัญก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2543เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น”วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า และเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า


อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน เครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เกิดความตระหนัก เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน

เดชา มลามาตย์