ฉะเชิงเทรา-เปิดโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.)

ฉะเชิงเทรา-เปิดโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.)

วันนี้ (1 มี.ค. 66) เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด”โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14 และเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14


ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาฯ ที่เข้าร่วมงานในฐานะสมาชิกเดิมและสมาชิกในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการจัดงาน ครั้งที่ 14 จำนวน 13 สถาบัน 14 หน่วยงาน และหน่วยงานการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเดิม อยู่แล้วที่ ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและการให้ความร่วมมือเพื่อให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาฯ เกิดความเข้มแข็ง ก่อเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป สำหรับ”โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 2566

โดยนอกจากจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ยังมีกิจกรรมการทบทวนข้อกำหนดที่จัดทำไว้ในบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างสโมสรนักศึกษาฯ ของสมาชิกเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรม ของนักศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนานักศึกษาภายใต้เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการ พัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมการประกวดระดับชาติด้านโครงงานพิเศษ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบูรณา การกับการเรียนรู้ชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม และการประกวดการแสดงที่เกี่ยวกับการนำผลการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาแต่ละสถาบัน