เพชรบูรณ์-วส. 921สานสัมพันธ์สื่อท้องถิ่นเพชรบูรณ์จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

เพชรบูรณ์-วส. 921สานสัมพันธ์สื่อท้องถิ่นเพชรบูรณ์จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

 

น.อ.ปฐมทัต ปรีชาฤทธิรงค์ ร.น.หน.วส.921ฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งบรรยายบทบาทหน้าที่ของ วิทยุกระจายเสียง 921 ผลงานการทำงานที่ผ่านมา ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และเพิ่มพูนความรู้สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาคมสื่อมวลชนแขนงต่างๆ สถานีวิทยุกระจายเสียงและผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในพื้นจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 60 คน ณ ภูเบิกน้ำรีสอร์ท ม.11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์


ในการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ จึงอยากให้เข้าใจถึงเรื่องกฎหมายของการเลือกตั้งสำหรับบุคคลากรด้านสื่อมวลชน นายไชยยงค์ ไชยปั้น หัวหน้าแผนกรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพชรบูรณ์ ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องการนำเสนอข่าวที่่่่่่ถูกต้อง แม่ยำและไม่เป็นเฟคนิวส์ และนางสาวชลธิชา ภูจุ้ย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์การรับส่งข่าวสารในยุคโซเชียล จากนั้นมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และคำแนะนำจากเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมสัมมนา


น.อ.ปฐมทัต ปรีชาฤทธิรงค์ ร.น.หน.วส.921ฯ กล่าวว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยา และกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชนมีความ รู้รักสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเข้าใจอันดีต่อรัฐบาล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ มนุษยสัมพันธ์อันดีงาม ในทุกเหตุการณ์ที่รวดเร็ว ทันเวลา พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย และผลประโยชน์ของชาติ ทั้งในด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ตลอดจน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของชาติ ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ได้มีหน้าที่และบทบาทในการหนุนเสริมงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดทางอีสานใต้

 

มนสิชา คล้ายแก้ว