นครนายก – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566

นครนายก – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมอำเภอปากพลี ชั้น 2 นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอปากพลี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ ครั้งที่1/ 2566 ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอปากพลี ชั้น 2

เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่าน 4 ระดับ 5 กลไกล 7 ภาคเครือข่าย ตามนโยบายของ มท.และแนวทางที่ คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกฯ จังหวัดนครนายก กำหนดและกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการโครงการฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก