ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดมอบโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 70 ตัว มูลค่ากว่า 1,890,000 บาท

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดมอบโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 70 ตัว มูลค่ากว่า 1,890,000 บาท

วันนี้( 7 มีนาคม 2566) เวลา 09.59 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 70 ตัว มูลค่ากว่า 1,890,000 บาท ให้กับเกษตรกรตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ยืมเพื่อการผลิต เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรมีโค-กระบือเป็นของตนเอง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม ที่ วัดดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยเกษตรกรในพื้นที่บ้านดงลาน มีความประสงค์จะขอยืมโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งมีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับสัตว์จากโครงการ ต้อมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถดูแลสัตว์ได้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ภายใต้กรอบเงื่อนไขของโครงการ คือ สัญญายืมมีกำหนด 5 ปี ลูกตัวที่ 1 ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการยืมจะเป็นสมบัติของธนาคาร โดยเมื่ออายุครบ 18 เดือน หากเป็นลูกเพศผู้จะประเมินราคาจำหน่าย ส่งเงินเข้าโครงการ โดยให้สิทธิ์ผู้เลี้ยงเป็นคนแรก และหากเป็นลูกเพศเมีย ก็จะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นยืมเพื่อการผลิตต่อไป

ในการนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ เป็นของตนเอง และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนปัจจุบัน ซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก เฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ไปแล้วมากกว่า 36,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,080 ล้านบาท เพื่อเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400