อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา

อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2566 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา, ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา, ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา และผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7 อัตรา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา 3. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา, คนงานประจำเรือ 1 อัตรา, คนงาน 14 อัตรา และคนสวน 1 อัตรา
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2566 ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5598-7718-20 ต่อ 428 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว