นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2566

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2566
———————————————————


พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.), ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการ ก.ตร.วินัย, กรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.พ.66 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 14 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 13 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 1 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.66 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 26 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 22 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 4 นาย

ในส่วนการประชุมส่วนอื่นๆ เป็นการร่างกฎ ก.ตร. ซึ่งล้อมาจากในเรื่องของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งจะบังคับใช้ให้สอดคล้องกัน และด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไปวาระเดือนเมษายน 2566 เพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. และตำแหน่งว่างระดับ ผบก.-ผบช. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบคัดเลือกตามที่ ผบ.ตร. เสนอ ดังนี้ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. และที่ปรึกษาพิเศษ ตร. จำนวนทั้งสิ้นรวม 51 ราย แต่งตั้งและสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสม จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 58 ราย ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ฝาก ผบ.ตร. ให้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นขอการขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ ออกไปถึงสิ้นเดือน มี.ค. เหตุผลที่ขอขยายระยะเวลาเนื่องจากการแต่งตั้ง รอง สว.-ผบ.หมู่ ต้องพิจารณากันเป็นพิเศษเนื่องจากมีการขอโยกย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากจึงต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งคาดว่าวันที่ 15 มี.ค. น่าจเสร็จเรียบร้อย

 

*********************************************************
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร