พม.มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม “กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช” หลังทำประโยชน์ด้านมอบมรดกทางธรรมชาติเยาวชนรุ่นหลัง

พม.มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม “กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช” หลังทำประโยชน์ด้านมอบมรดกทางธรรมชาติเยาวชนรุ่นหลัง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม กระทรวง พม. ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบให้


ซึ่งมีคนดีและคนดัง ในสังคมทุกระดับที่ได้รับการประกาศคุณความดี 10คน 10ด้าน นายกัมพล สัจจา ประธานสวนนงนุช ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป
นายกัมพล กล่าวว่า 40กว่าปีที่ผ่านมา สวนนงนุชดำเนินกิจการตามแนวคิดของคุณแม่ ที่ต้องการให้สวนนงนุชเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน

โดยพยายามพัฒนาสวนนงนุชด้วยการใช้ soft power ใช้เทคโนโลยี และของเล่นดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ เพราะตระหนักมาตลอดว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานให้คนรักธรรมชาติ และ เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้า ให้กับเยาวชน

สำหรับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมครั้งนี้ สนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มุ่งให้กำลังใจ กับคนที่ทำความดีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้